Øvrebø idrettslag
  Kontakt oss
  Barneidrett
  Håndball
  Fotball
  Ski/ Skiskyting
  Hopp
  Orientering
  Aktiviteter
  Bli medlem
  Om oss
  Bildegalleri
  Webkamera
  Facebook
  Instagram

  TIL FORSIDEN


Sparebanken Sør

Scantrade

Bingo Sør

Grasrotandelen Norsk Tipping
| Tilbake |

Lov for Ø.I.L.

LOV for Øvrebø Idrettslag, stiftet 6. juni 1920.

§1 FORMÅL
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§2
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Vest-Agder Idrettskrets og Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Folkesportforbund.

Laget har sete i Vennesla kommune og er medlem av Idrettsrådet (tidligere IKU) i kommunen.

§3 MEDLEMMER
Enhver som innordner seg lagets overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten av forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIF's lov §39).

Medlemsskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 17 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser om forgåelser".

§3.1
Deltakere under 18 år skal møte i et fullstendig rusfritt miljø. Dette innebærer at de ikke skal se lagkamerater, ledere, trenere eller andre voksne ledsagere drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, turneringer eller andre arrangement.

§3.2
Eventuelle overtramp på §3.1 straffes etter NIF's straffebestemmelser.

§3.3
Idrettslaget oppfordrer også de som er over 18 år til å avstå fra bruk av alkohol i forbindelse med aktiviteter i lagets regi, som f.eks. møter, treninger og konkurranser.

§3.4
Idrettslaget skal sørge for at alle ledere, trenere og utøvere kjenner til de retningslinjer som gjelder for bruk av -og omgang med alkohol.

§4 KONTINGENT
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 (ett) år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

§5 ÅRSMØTE
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslaget må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnete idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

1.  Behandle årsmelding
2.  Behandle regnskap i revidert stand.
3.  Behandle innkomne forslag og saker
4.  Fastsette kontingent
5.  Vedta budsjett
6.  Velge følgende tillitsmenn:
      a) Styret bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer, 
           1 styremedlem og 2 vararepresentanter.
      b) Utdanningskontakt
      c) 2 revisorer med 2 varamenn
      d) Representat(er) til Idrettsrådet (tidl. IKU) i kommunen
      e) Representant(er) til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet.
      f) Valgkomite på 3-5 medlemmer.
      g) Valg av medlemmer til særgrupper (bestående av min. 3 personer).

      Formann velges for ett år av gangen, mens resten av styret velges for 2 år.
      Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig
      hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og
      regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halv-parten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer.      Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§6 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§7 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.


§8 STYRET
Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1.      Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2.      Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.
3.      Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
4.      Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. §1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse

Styret skal holde møte når formannen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Gruppeformenn innkalles til styremøtene med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

§9 STYRETS ARBEID
1. Formannen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse av valg, adresseforandringer ol. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.

2. Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.

3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med formannen føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar.

4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten *) til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov.

5. Revisorer skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjons-bestemmelser *).

*) Jfr. heftet "Idrettens kontoplan".

§10 OPPLØSNING
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 (tre) måneder senere, og får at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.

Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. §11.

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

§11 LOVENDRING
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§10 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Idrettstyret for godkjennelse.


Ref: (15.03.13)


Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen! Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Årsmøte


Viktig informasjon angående medlemskontingent
Medlemskontingent 2017


Årsmøtet vel i havn :)


Ny avtale med Sparebanken Sør

Flere artikler

Årsmøte 04. april 2016


Bli medlem av Øvrebø Idrettslag
Ønsker du å bli medlem av Øvrebø Idrettslag, eller å endre på ditt medlemsskap?


Velkommen til idrett og aktivitet i Øvrebø idrettslag
I Øvrebø idrettslag skal vi ha det GØY, og alle kan være med!


Lov for Ø.I.L.
LOV for Øvrebø Idrettslag, stiftet 6. juni 1920.


Verdigrunnlag
Verdigrunnlag i Øvrebø IdrettslagPubliseringsløsning og design av WebBusiness AS © 2013